Báo Tuyên Giáo: Lào Cai: Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 33 về văn hóa và Kết luận số 29 về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng

Báo Tuyên Giáo: Lào Cai: Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 33 về văn hóa và Kết luận số 29 về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng

Ngày 31/5/2019, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết 33) và đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (Kết luận 29).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tuyên Giáo, nguồn bài: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/tuyen-giao-cac-cap/lao-cai-danh-gia-thuc-hien-nghi-quyet-so-33-ve-van-hoa-va-ket-luan-so-29-ve-mua-doc-bao-tap-chi-cua-121736

Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể tỉnh, Bưu điện tỉnh; Thường trực, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố, Bưu điện các huyện, thành phố.

Đồng chí Hà Thị Nga – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV ban hành Chương trình số 201-CTr/TU ngày 15/9/2014 thực hiện Nghị quyết 33 với 5 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành 16 đề án, 9 kế hoạch, 4 chương trình hành động, 2 nghị quyết chuyên đề. Chú trọng nhiệm vụ xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế bằng việc ban hành Quy định 08-QĐ/TU ngày 26/3/2016 và Quy định số 28-QĐ/TU ngày 26/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng.

Đến năm 2018, Lào Cai đã có 82% số hộ gia đình đạt tiêu chí văn hóa (tăng 6% so với năm 2014). Đến hết tháng 4 năm 2019, toàn tỉnh có 26 di sản văn hóa phi vật thể trên địa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong đó có 01 di sản được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (Nghi lễ kéo co Tày, Giáy). Có 45 di tích, danh thắng được xếp hạng.

Trong thực hiện Kết luận số 29 của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Tỉnh ủy ban hành Kết luận, công văn chỉ đạo, UBND ban hành quyết định bổ sung kinh phí; Ban Tổ chức Tỉnh ủy đưa nội dung mua và đọc báo tạp chí của Đảng thành một tiêu chí đánh giá, phân xếp loại đối với các tổ chức đảng hằng năm. Tỷ lệ mua báo, tạp chí của Đảng tăng theo các năm. Theo đó, năm 2016 Báo Nhân dân đạt 19%, đến hết tháng 3 năm 2019 tăng lên 70%; tương tự, Báo Lào Cai từ 23% tăng lên 77%, Tạp chí Cộng sản từ 14% tăng lên 116%.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung về thực trạng, kết quả cũng như những vấn đề đang đặt ra đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người theo tinh thần Nghị quyết 33, trong đó nổi bật như: Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số ở Lào Cai; vấn đề phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm con người Lào Cai; xây dựng môi trường văn hóa, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa trong nhà trường; công tác bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên thanh niên về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, xây dựng thế hệ thanh niên Lào Cai phát triển toàn diện về năng lực, trí tuệ, nhân cách; việc bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; hoạt động của các cơ quan báo chí và việc quản lý các loại hình thông tin, mạng xã hội trong việc định hướng tư tưởng cho nhân dân đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu nhi trong quá trình xây dựng nhân cách, lối sống, xây dựng văn hóa, con người; việc thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, v.v…

Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga nhấn mạnh: Sau tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, nhận thấy những hạn chế, bất cập của công tác văn hóa đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước với 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ, 4 nhóm giải pháp.

Nghị quyết đã kế thừa những giá trị của các văn kiện trước và khẳng định: Văn hóa phải gắn với con người. Điều đó được thể hiện ngay ở tiêu đề văn kiện. Con người trong Nghị quyết số 33 đã cụ thể hơn, rõ ràng hơn với đầy đủ những yêu cầu về phẩm chất, năng lực cần có của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là điểm mới nổi bật của Nghị quyết số 33. Có thể nói số 33 là một bước phát triển quan trọng trong tư duy nhận thức của Đảng về văn hóa.

Quán triệt nghiêm túc, đầy đủ nội dung chỉ đạo của Trung ương, ngày 15/9/2014 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã ban hành Chương trình số 201-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 33 với 5 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện. Cụ thể hóa Nghị quyết 33 và 4 chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV (nhiệm kỳ 2015 – 2020) Tỉnh ủy, Lào Cai đã xây dựng và ban hành nhiều đề án, chương trình về lĩnh vực văn hóa và các lĩnh vực khác có liên quan trực tiếp đến xây dựng, phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và bố trí nguồn lực bảo đảm thực hiện. Phát huy kết quả cũng như những vấn đề rút ra trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết 33 với nhiều mô hình, cách thức sáng tạo, hiệu quả. Văn hóa tiếp tục được coi trọng trong tổng thể chiến lược phát triển của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả là cơ bản đã đạt được, việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33 còn bộc lộ những hạn chế, khó khăn nhất định. Quá trình triển khai thực hiện một số nội dung, yêu cầu về xây dựng và phát triển văn hóa, con người còn lúng túng trong cách làm, hiệu quả chưa rõ nét, nguy cơ mai một các giá trị văn hóa bản sắc, truyền thống tại nhiều địa phương, dân tộc còn ở mức cao.

Về thực hiện Kết luận số 29, các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Công tác quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy quan tâm đổi mới, với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và từng bước trở thành nền nếp. Tuy nhiên, việc đặt mua báo, tạp chí theo quy định của Kết luận số 29 trong toàn tỉnh chưa đồng đều và thiếu ổn định; công tác phối hợp trong theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đánh giá của các cơ quan, đơn vị liên quan có lúc còn chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Việc xử lý những đơn vị không thực hiện Kết luận số 29 còn chưa được thống nhất, kịp thời.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu rà soát lại các nội dung, giải pháp đã nêu trong Chương trình 201-CTr/TU của Tỉnh ủy đề thực hiện, nhất là việc xây dựng con người Lào Cai vừa có phẩm chất chung của con người Việt Nam, vừa mang đặc trưng Lào Cai, có tầm vóc, thể lực tốt, có văn hóa, tri thức bao trùm các lĩnh vực, có năng lực tiếp thu.

Đồng chí đề nghị ngành giáo dục quan tâm tham mưu, triển khai thực hiện nội dung này, các cấp chính quyền quan tâm, phối hợp để xây dựng môi trường giáo dục bảo đảm an ninh, trong sạch. Ngành văn hóa quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực gia đình bảo đảm tương xứng với các lĩnh vực khác như văn hóa, thể thao, du lịch. UBND có chỉ đạo thường xuyên, cụ thể hơn nữa, xây dựng được môi trường gia đình hạnh phúc, tiến bộ. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến kết quả đề tài nghiên cứu về gia đình phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành, thực hiện đồng thời đề xuất các đề tài mới về lĩnh vực này. Nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa tại các địa phương trong tỉnh, biến di sản văn hóa thành tài sản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống. Phát huy vai trò của các ngành, địa phương trong thực hiện Kết luận số 29 về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; hệ thống văn bản chỉ đạo của tỉnh hiện nay rất đầy đủ, đề nghị các ngành quan tâm rà soát, tổ chức thực hiện.

Phùng Nam Trung
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

Tìm kiếm:✨

 • Dân tộc thiểu số, Di sản văn hóa, Bảo tồn, Bản sắc, Phi vật thể, Dân tộc, Phát huy, Phát triển kinh tế, Ban chấp hành trung ương, Ban bí thư, Văn hóa, Du lịch, Giá trị, Chỉ thị, Thể thao

Báo Giao Thông: 5 địa phương nào vẫn được thí điểm xe 4 bánh gắn động cơ xăng chở khách?

Báo Giao Thông: 5 địa phương nào vẫn được thí điểm xe 4 bánh gắn động cơ xăng chở khách?

Việc thí điểm được kéo dài đến khi Luật GTĐB được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Giao Thông, nguồn bài: https://www.baogiaothong.vn/5-dia-phuong-nao-van-duoc-thi-diem-xe-4-banh-gan-dong-co-xang-cho-khach-d422736.html

Xe 4 bánh có gắn động cơ xăng hoạt động tại khu du lịch Đại Lải, Vĩnh Phúc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thí điểm hoạt động xe bốn bánh có gắn động cơ chạy xăng, hoạt động trong khu vực hạn chế tại một số tỉnh, thành phố.

Phó Thủ tướng đồng ý kéo dài thời gian thí điểm xe bốn bánh có gắn động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch hoạt động trong khu vực hạn chế tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang cho đến khi Luật giao thông đường bộ được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành.

Bộ GTVT tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ loại hình xe bốn bánh có gắn động cơ để chở khách tham quan du lịch hoạt động trong khu vực hạn chế tại các tỉnh, thành phố đã được thí điểm.

Trước đó, cuối năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đồng ý thí điểm hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế tại 11 tỉnh, thành bao gồm: Lào Cai, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, TP HCM, Kiên Giang và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các tỉnh, thành phố nêu trên chịu trách nhiệm quy định phạm vi tuyến đường, lộ trình được phép hoạt động; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn; phát hiện và xử lý phương tiện vi phạm, nhất là các vi phạm về tuyến đường, lộ trình hoạt động.

Xe bốn bánh gắn động cơ chạy xăng có thể hoạt động liên tục 12 giờ trong ngày, gấp 3 lần thời gian hoạt động của xe điện, đồng nghĩa sẽ tiết kiệm vốn đầu tư, chi phí tổ chức hoạt động và nhân sự, giảm lượng rác thải công nghiệp (bình ắc quy chì).

L. Chi

Tìm kiếm:✨

 • Xe bốn bánh, Động cơ xăng, Luật giao thông đường bộ, Đại Lải, Bình ắc quy, Thí điểm, Vĩnh Phúc, Bà Rịa, Trịnh Đình Dũng, Thi hành, Kiên Giang, Lào Cai, Vũng Tàu, Chì, Xăng

Báo VTC: Mưa lớn diện rộng bao trùm miền Bắc ngày Tết Thiếu nhi 1/6

Báo VTC: Mưa lớn diện rộng bao trùm miền Bắc ngày Tết Thiếu nhi 1/6

Hôm nay (1/6), Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VTC, nguồn bài: https://vtc.vn/mua-lon-dien-rong-bao-trum-mien-bac-ngay-tet-thieu-nhi-1-6-d477950.html

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên trong đêm qua ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như lượng mưa tính từ 19h đến 1h ở Kim Bôi (Hòa Bình) 77mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 43mm, Hưng Yên 55mm.

Dự báo từ nay đến 2/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn diện rộng nhiều ngày ở miền Bắc gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Trên nền mưa lớn trong những ngày qua và mưa lớn xảy ra trong 1-2 ngày tới, lũ quét, sạt lở đất tiếp tục có khả năng rất cao xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Trên các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-3m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang), ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực trên.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 1/6:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 - 29 độ C.

Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 – 29 độ C.

Video: Năm 2019 bão sẽ xuất hiện muộn nhưng dị thường

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 – 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 – 36 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 – 34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 – 36 độ C.

Trương Huyền

Tìm kiếm:✨

 • Mưa rào, Sét, Vùng núi, Lượng mưa, Mưa to, Lũ quét, Cơn giông, Gió giật, Mưa, Lào Cai, Sạt lở, Rải rác, Mưa lớn, Chiều tối, Quốc tế thiếu nhi

Báo Nhân Dân: Hội nghị xúc tiến xuất khẩu nông sản sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Báo Nhân Dân: Hội nghị xúc tiến xuất khẩu nông sản sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Ngày 31-5, tại TP Lào Cai, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), Sở Công thương Lào Cai và Cục Thương vụ châu Hồng Hà (Vân Nam-Trung Quốc) tổ chức Hội nghị kết nối, xúc tiến xuất, nhập khẩu nông sản, trái cây, thủy hải sản, với sự tham gia của 176 doanh nghiệp Việt Nam và hơn 70 doanh nghiệp Trung Quốc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/40384302-hoi-nghi-xuc-tien-xuat-khau-nong-san-sang-tinh-van-nam-trung-quoc.html

Hội nghị xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy hải sản vào tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Các doanh nghiệp Việt Nam đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước: Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Sơn La, Quảng Ngãi, Sóc Trăng… Các doanh nghiệp Trung Quốc đến từ tỉnh Vân Nam, là địa phương có dân số đông và thị trường tiêu thụ nông sản, trái cây, thủy hải sản rất lớn.

Với lợi thế đường cao tốc, đường sắt và hệ thống cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cửa khẩu quốc gia Mường Khương và một số cửa khẩu phụ, tỉnh Lào Cai là cầu nối giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản, trái cây vào thị trường tỉnh Vân Nam và vùng tây nam Trung Quốc, bao gồm các tỉnh: Quý Châu, Tứ Xuyên, TP Trùng Khánh và Khu tự trị Tây Tạng. Các mặt hàng xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai vào tỉnh Vân Nam và khu vực tây nam Trung Quốc bao gồm: gạo, cao-su, cà-phê, thanh long, tôm, cá khô… (từ các tỉnh miền trung và đồng bằng Nam Bộ); ngô, sắn, vải thiều, nhãn, chuối, dứa… (từ Lào Cai và các tỉnh miền núi phía bắc).

Tại hội nghị, cơ quan chức năng của hai bên đã giới thiệu về nhu cầu thị trường và các quy định của Việt Nam và Trung Quốc về xuất, nhập khẩu các mặt hàng nông sản, trái cây và mặt hàng thủy, hải sản qua cửa khẩu Lào Cai - Hà Khẩu (Trung Quốc). Bên cạnh đó, hội nghị bố trí để các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc giao thương trực tiếp theo nhóm ngành hàng, tìm hiểu đối tác để tạo cơ hội hợp tác kinh doanh; tạo cho mỗi địa phương, doanh nghiệp một gian hàng miễn phí để trưng bày, giới thiệu sản phẩm của mình trong thời gian diễn ra hội nghị.

Các gian hàng giới thiệu nông sản của doanh nghiệp Việt xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Hội nghị là cơ hội để các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước nắm bắt thông tin về cơ chế chính sách xuất, nhập khẩu hàng nông sản, trái cây và thủy hải sản qua cửa khẩu Lào Cai và Hà Khẩu (Trung Quốc); tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa đặc biệt là mặt hàng nông sản, trái cây và thủy hải sản sang thị trường Vân Nam và vùng Tây Nam (Trung Quốc). Từ đó, góp phần phát huy vai trò cầu nối của Lào Cai - Hà Khẩu trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và thị trường Việt Nam, các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc.

Để tạo thuận lợi cho xuất, nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản, tỉnh Lào Cai cam kết chỉ đạo, yêu cầu các ngành chức năng như: Ban Quản lý khu kinh tế, Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch thực vật… thực hiện cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ngay tại cửa khẩu, khai báo hải quan điện tử, đăng ký trước hồ sơ kiểm dịch, tiết giảm và công khai các loại phí, lệ phí… nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa và tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp hai bên.

Tại hội nghị, đại diện chính quyền tỉnh Vân Nam và Ty thương vụ Vân Nam (Trung Quốc) cam kết: Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc nhập khẩu các mặt nông sản, trái cây và thủy hải sản vào Trung Quốc qua các cửa khẩu ở tỉnh Lào Cai; hằng năm luân phiên tổ chức Hội chợ thương mại biên giới Hà Khẩu - Lào Cai, đẩy nhanh việc xây dựng khu hợp tác qua biên giới để tạo thuận lợi giao thương hàng hóa với Việt Nam và hướng tới khu vực Nam Á và Đông - Nam Á. Đặc biệt nhấn mạnh danh mục các mặt hàng nông sản, trái cây, thủy hải sản, xây dựng cơ chế ưu đãi tối đa về thông quan và vận chuyển xuất, nhập khẩu các mặt hàng nói trên giữa các địa phương của Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tin, ảnh: QUỐC HỒNG

Tìm kiếm:✨

 • Cửa khẩu Lào Cai, Vân Nam-Trung Quốc, Sở Công thương Lào Cai, Hà khẩu, Vân Nam, Thủy hải sản, Khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc, Xúc tiến, Nông sản, Lào Cai, Xuất nhập khẩu, Trái cây, Mặt hàng, Cửa khẩu

Báo Chính Phủ: Kéo dài thí điểm xe 4 bánh có gắn động cơ xăng chở khách du lịch

Báo Chính Phủ: Kéo dài thí điểm xe 4 bánh có gắn động cơ xăng chở khách du lịch

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thí điểm hoạt động xe bốn bánh có gắn động cơ chạy xăng, hoạt động trong khu vực hạn chế tại một số tỉnh, thành phố. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý thí điểm hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang. Thời gian thí điểm đến hết năm 2018. Theo Bộ Giao thông vận tải, sau một thời gian triển khai, các Dự án sử dụng phương tiện nêu trên phục vụ nhân dân và du khách đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: bản đảm bảo tuyệt đối an toàn, tạo sự văn minh, thuận tiện trong công tác phục vụ du lịch, tốc độ di chuyển của phương tiện thấp nên đảm bảo an toàn khi lưu thông, chưa xảy ra vụ tai nạn nào liên quan đến loại xe này gây thương tích cho người và phương tiện khác khi lưu thông. Minh Hiển

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giao thông, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/keo-dai-thi-diem-xe-4-banh-co-gan-dong-co-xang-cho-khach-du-lich/367286.vgp

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng đồng ý kéo dài thời gian thí điểm xe bốn bánh có gắn động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch hoạt động trong khu vực hạn chế tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang cho đến khi Luật giao thông đường bộ được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ loại hình xe bốn bánh có gắn động cơ để chở khách tham quan du lịch hoạt động trong khu vực hạn chế tại các tỉnh, thành phố đã được thí điểm.

Tìm kiếm:✨

 • Xe bốn bánh, Minh Hiển, Động cơ xăng, Thí điểm, Trịnh Đình Dũng, Bà Rịa, Gây thương tích, Vĩnh Phúc, Loại xe, Kiên Giang, Lào Cai, Vũng Tàu, Luật giao thông đường bộ, Ảnh minh họa, Bộ giao thông vận tải

Báo VOV: Hơn 200 doanh nghiệp nông thủy sản bàn kế vào Trung Quốc

Báo VOV: Hơn 200 doanh nghiệp nông thủy sản bàn kế vào Trung Quốc

Hơn 200 doanh nghiệp nông thủy sản Việt – Trung cùng gặp gỡ, trao đổi nhằm xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/kinh-te/hon-200-doanh-nghiep-nong-thuy-san-ban-ke-vao-trung-quoc-915722.vov

Hôm nay 31/5, tại thành phố Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối, xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản Lào Cai năm 2019. Tham dự Hội nghị có trên 170 doanh nghiệp đến từ 32 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 70 doanh nghiệp Trung Quốc.

Hơn 200 doanh nghiệp nông thủy sản Việt – Trung cùng gặp gỡ, trao đổi nhằm xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản, trái cây và thủy sản.

Theo Ban Tổ chức, Hội nghị năm nay được tổ chức với quy mô lớn, đa dạng và có chiều sâu hơn những lần tổ chức trước, hy vọng có thể tạo ra nhiều cầu nối giữa doanh nghiệp hai bên, đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ thông qua những sản phẩm mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, dễ dàng truy xuất nguồn gốc.

Hội nghị được tổ chức tại Lào Cai là bởi địa phương này sở hữu cặp cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu, với hạ tầng hiện đại, cùng hệ thống đường sá phát triển, là “cầu nối”, “cửa ngõ” thông thương thuận lợi giữa Việt Nam với thị trường phía Tây Nam - Trung Quốc.

Trong năm 2018, tổng giá trị xuất nhập khẩu qua địa bàn Lào Cai đạt 2,1 tỷ USD, riêng mặt hàng nông sản qua biên giới đạt 600 triệu USD. 4 tháng đầu năm 2019, giá trị mặt hàng nông sản xuất nhập khẩu qua Lào Cai tiếp tục tăng trưởng tốt, đạt trên 300 triệu USD, bằng một nửa so với cả năm ngoái.

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu hoạt động thuận lợi cũng tạo điều kiện tốt cho mặt hàng nông sản Việt xuất tiêu thụ qua biên giới, giúp ổn thỏa đầu ra cho bà con nông dân.

Năm 2018, mặt hàng thanh long xuất qua cửa khẩu Lào Cai đạt kỷ lục gần 800.000 tấn; các mặt hàng nông sản khác như vải thiều, dưa hấu, hạt điều, hạt tiêu, sắn, cà phê, hải sản… cũng thông quan thuận lợi.

Tại hội nghị, các đại biểu doanh nghiệp đã trao đổi, chia sẻ nhiều thông tin hữu ích liên quan đến thị trường hai bên Việt – Trung; cơ chế chính sách trong xuất nhập khẩu của hai nước; đồng thời, tăng cường giao lưu, hợp tác và bàn giải pháp phù hợp để cùng phát triển thị trường, giao thương hàng hóa.

Ông Đàm Kiệt Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Tam Nguyên (Vân Nam – Trung Quốc) cho biết: “Doanh nghiệp chúng tôi đã hợp tác làm ăn với phía Việt Nam đã được 20 năm rồi, chính vì thế cũng hiểu rất rõ các chính sách của Việt Nam. Tôi thấy Việt Nam hiện tại có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, phù hợp với nhiều mô hình doanh nghiệp của Trung Quốc. Tôi mong muốn doanh nghiệp hai bên có những cơ hội để tăng cường tìm hiểu, kết nối, giao lưu, thúc đẩy hợp tác”./.

Tìm kiếm:✨

 • Cửa khẩu Lào Cai, Vân Nam, Xúc tiến, Nông sản, Lào Cai, Xuất nhập khẩu, Trái cây, Mặt hàng, Giao thương, Vải thiều, Thông quan, Việt – Trung, Xuất, Việt, Cầu nối

Báo MT&CS: Lào Cai: Lũ trên sông Hồng đang lên cao

Báo MT&CS: Lào Cai: Lũ trên sông Hồng đang lên cao

Ảnh hưởng của mưa trên diện rộng và kéo dài, kết hợp với mưa lớn phía thượng nguồn đổ về, khiến lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua Tp. Lào Cai đang lên nhanh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo MT&CS, nguồn bài: https://moitruong.net.vn/lao-cai-lu-tren-song-hong-dang-len-cao/

Lúc 16h ngày 31/5, trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên tới 77,00m. Biên độ lũ đạt mức 1,06m; hiện lũ trên sông đang tiếp tục lên cao. Đây là trận lũ đầu tiên ghi nhận được trên sông Hồng tính từ đầu mùa mưa đến nay.

Trước tình hình mưa lũ khả năng còn diễn biến phức tạp và khó lường. Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Lào Cai đã có công điện khẩn đôn đốc các địa phương cần sát sao chỉ đạo người dân trong việc phòng tránh lũ cao, lũ quét, sạt lở đất đá ở vùng núi

Hải Dương

Tìm kiếm:✨

 • PCTT, TKCN, Trạm thủy văn, Sông Hồng, Công điện khẩn, Thượng nguồn, Lào Cai, Lên cao, Ban chỉ huy, Lũ, Quan trắc, Đổ về, Đất đá, Biên độ, Mưa lớn

Báo KTĐT: Kéo dài thí điểm xe 4 bánh có gắn động cơ xăng chở khách du lịch

Báo KTĐT: Kéo dài thí điểm xe 4 bánh có gắn động cơ xăng chở khách du lịch

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thí điểm hoạt động xe bốn bánh có gắn động cơ chạy xăng, hoạt động trong khu vực hạn chế tại một số tỉnh, thành phố.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTĐT, nguồn bài: http://kinhtedothi.vn/keo-dai-thi-diem-xe-4-banh-co-gan-dong-co-xang-cho-khach-du-lich-344512.html

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Phó Thủ tướng đồng ý kéo dài thời gian thí điểm xe bốn bánh có gắn động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch hoạt động trong khu vực hạn chế tại các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang cho đến khi Luật giao thông đường bộ được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành.
Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ loại hình xe bốn bánh có gắn động cơ để chở khách tham quan du lịch hoạt động trong khu vực hạn chế tại các tỉnh, thành phố đã được thí điểm.

An Nguyên

Tìm kiếm:✨

 • Xe bốn bánh, Động cơ xăng, An Nguyên, Trịnh Đình Dũng, Thí điểm, Luật giao thông đường bộ, Ảnh minh họa, Quản lý chặt chẽ, Xăng, Bà Rịa, Phó thủ tướng, Vĩnh Phúc, Bộ giao thông vận tải, Kiên Giang, Lào Cai

Báo Hải Quan: Việc truy thu thuế 13 doanh nghiệp tại Lào Cai là đúng quy định

Báo Hải Quan: Việc truy thu thuế 13 doanh nghiệp tại Lào Cai là đúng quy định

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 31/5 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã có giải thích về việc truy thu thuế của 13 doanh nghiệp xuất nhập nhập khẩu khoáng sản tại Lào Cai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://baohaiquan.vn/viec-truy-thu-thue-13-doanh-nghiep-tai-lao-cai-la-dung-quy-dinh-105818.html

Hoạt động khai thác khoáng sản. Ảnh: Internet

Theo câu hỏi của phóng viên, vừa qua, 13 doanh nghiệp xuất khẩu quặng sắt qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính về việc sửa đổi văn bản quy định về xác định trị giá hải quan.

Cụ thể, trong tháng 4, Tổng cục Hải quan có 2 văn bản quy định trị giá hải quan để tính thuế xuất khẩu mặt hàng quặng sắt, với mức thuế suất doanh nghiệp phải nộp là 56% trị giá hàng hóa, tăng 16% so với thuế suất theo quy định mặt hàng quặng sắt là 40%.

Chính vì thế, thực hiện theo quyết định này, tổng số tiền 13 doanh nghiệp phải nộp bổ sung lên tới 405 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền chậm nộp, tiền phạt hành chính.

Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho hay, Bộ Tài chính, Vụ Chính sách thuế và Tổng cục Hải quan đã có các văn bản hướng dẫn về trị giá hải quan đối với quặng sắt xuất khẩu.

“Việc truy thu thuế 405 tỷ đồng là theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại báo cáo kiểm toán ngân sách đối với tỉnh Lào Cai. Theo quy định của Luật kế toán thì mọi tổ chức, cá nhân phải chấp hành kết luận của Kiểm toán Nhà nước”, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nêu rõ.

Do vậy, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và đôn đốc doanh nghiệp kê khai, nộp thuế, chấp hành kết luận của Kiểm toán Nhà nước và truy thu thuế 405 tỷ đồng.

Hương Dịu

Tìm kiếm:✨

 • Vũ Thị Mai, Truy thu thuế, Xuất nhập, Quặng, Hương Dịu, Kiểm toán nhà nước, Thuế xuất khẩu, Bộ tài chính, Tổng cục hải quan, Văn bản hướng dẫn, Lào Cai, Thuế suất, Khoáng sản, Tiền phạt, Thường kỳ

Báo KTNT: Có thêm cửa hàng bán sản phẩm nông sản an toàn tại Lào Cai

Báo KTNT: Có thêm cửa hàng bán sản phẩm nông sản an toàn tại Lào Cai

Hôm nay (31/5) Hội nông sản an toàn tỉnh Lào Cai khai trương khu bày bán sản phẩm nông sản an toàn tại chợ nông sản Kim Tân, Tp. Lào Cai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTNT, nguồn bài: http://kinhtenongthon.vn/co-them-cua-hang-ban-san-pham-nong-san-an-toan-tai-lao-cai-post28139.html

Phát triển chuỗi cửa hàng nhằm quảng bá và tiêu thụ những sản phẩm đặc sản, đặc hữu của địa phương là mục tiêu của Hội nông sản an toàn tỉnh Lào Cai. Cùng với khu bày bán sản phẩm nông sản an toàn tại thị trấn SaPa, đây là cửa hàng thứ 2 qui tụ những dòng sản phẩm có giá trị, có thương hiệu, có đầy đủ giấy chứng nhận VSATTP.

Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN

Nguyên Hoa

Tìm kiếm:✨

 • Nguyên Hoa, Trần Thanh Nam, Đặc hữu, Lào Cai, Nông sản, Bày bán, Sa Pa, Khai trương, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Dòng sản phẩm, Cửa hàng, Đặc sản, Quy, Giấy chứng nhận, Quảng bá

Báo NLĐ: Lào Cai: Đẩy mạnh chương trình phúc lợi cho đoàn viên

Báo NLĐ: Lào Cai: Đẩy mạnh chương trình phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ tỉnh Lào Cai vừa tổ chức sơ kết một năm thực hiện 'Chương trình phúc lợi đoàn viên và người lao động (NLĐ)'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo NLĐ, nguồn bài: http://nld.com.vn/cong-doan/lao-cai-day-manh-chuong-trinh-phuc-loi-cho-doan-vien-20190530211254378.htm

Qua hợp tác triển khai chương trình, 9 đối tác đã cung cấp 1.000 sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi (giảm tối đa 30%), giúp gần 4.000 đoàn viên và NLĐ được hưởng lợi với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Chương trình không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và NLĐ mà còn giúp doanh nghiệp quảng bá hình ảnh thương hiệu, uy tín của tổ chức Công đoàn cũng được nâng cao.

Đại diện LĐLĐ tỉnh Lào Cai ký kết hợp tác với 3 đối tác mới

Dịp này, LĐLĐ tỉnh cũng đã ký kết hợp tác thực hiện chương trình với 3 đối tác mới gồm: Công ty TNHH MTV Du lịch - Quốc tế Bình Minh, Công ty MobiFone Chi nhánh Lào Cai và Công ty TNHH Thương mại - Tổng hợp Tiến Thành. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh cũng ký kết chương trình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2019-2023.

Tin-ảnh: K.Tính

Tìm kiếm:✨

 • LĐLĐ tỉnh Lào Cai, NLĐ, Phúc lợi, Công ty TNHH Thương mại, Đoàn viên, Liên đoàn lao động, Công đoàn, Giá ưu đãi, Sơ kết, Lào Cai, Hội chữ thập đỏ, Đời sống vật chất, Nhân đạo, Ký kết, Người lao động

Báo VnMedia: Tuấn Hưng sắp hồi sinh Ferrari 488GTB gặp tai nạn, tốn nhiều tỷ

Báo VnMedia: Tuấn Hưng sắp hồi sinh Ferrari 488GTB gặp tai nạn, tốn nhiều tỷ

Sau thời gian dài chờ đợi, ngày ca sĩ Tuấn Hưng lái siêu xe Ferrari 488GTB trên đường phố Hà Nội cũng sắp đến.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xe cộ, được chúng tôi tổng hợp từ báo VnMedia, nguồn bài: http://vnmedia.vn/oto-xe-may/201905/tuan-hung-sap-hoi-sinh-ferrari-488gtb-gap-tai-nan-ton-nhieu-ty-634214/

Sau 8 tháng kể từ khi chiếc Ferrari 488GTB của ca sĩ Tuấn Hưng gặp tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cuối cùng thì siêu xe này cũng sắp "hồi sinh". Được biết, quá trình phục hồi được giao cho 1 garage có tiếng trong Tp.HCM.

Ca sĩ Tuấn Hưng đăng những hình ảnh mới nhất của xế cưng lên trang Facebook cá nhân

Thông qua những hình ảnh nam ca sĩ chia sẻ trên Facebook cá nhân, phần ngoại thất đã được sửa sang gần như hoàn thiện, chỉ còn vài công đoạn là xe có thể tiếp tục lăn bánh trên đường. Mặc dù vụ tai nạn không ảnh hưởng đến phần đuôi xe - nơi đặt khối động cơ V8 3.9L tăng áp kép nhưng chi phí sửa chữa các phần bị hỏng cũng lên đến 2 - 3 tỷ đồng. Trong đó riêng tiền phụ thùng thay thế đã tiêu tốn của nam ca sĩ khoảng 50.000 - 70.000 Euro, tương đương 2 tỷ đồng, bằng giá một chiếc xe hạng sang ở nước ta như Mercedes C300 AMG, GLC 250,...

Siêu xe gặp tai nạn hồi tháng 10/2018

Siêu xe Ferrari 488 GTB được nam ca sĩ "Tìm lại bầu trời" mua lại vào tháng 9/2017. Chiếc xe mang màu đỏ Rossa Corsa đặc trưng của Ferrari có giá khoảng 17 tỷ đồng vào thời điểm mua lại. Đến tháng 10/2018 siêu xe của Tuấn Hưng gặp tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai khiến phần đầu xe hư hỏng nặng.

Tình trạng hiện tại của siêu xe Ferrari 488GTB:

Khánh Đoàn

Tìm kiếm:✨

 • Mercedes C300 AMG, GLC, Khánh Đoàn, Ferrari, Tuấn Hưng, Ferrari 488 GTB, Cao Tốc Nội Bài, Siêu xe, Hồi sinh, Cao tốc Hà Nội, Sửa sang, Garage, Lăn bánh, TP.HCM, Lào Cai

Báo NĐ&ĐS: Lào Cai: Cả trăm kiốt ở Chợ trung tâm huyện Mường Khương được xây kiểu 'tiền trảm hậu tấu'?

Báo NĐ&ĐS: Lào Cai: Cả trăm kiốt ở Chợ trung tâm huyện Mường Khương được xây kiểu 'tiền trảm hậu tấu'?

Cả trăm kiốt được Ban Quản lý chợ Trung tâm huyện Mường Khương (huyện Mường Khương, Lào Cai) đã được xây dựng, nhưng chúng không có trong quy hoạch được phê duyệt.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo NĐ&ĐS, nguồn bài: http://baonhandao.vn/ban-doc/lao-cai-ca-tram-kiot-o-cho-trung-tam-huyen-muong-khuong-duoc-xay-kieu-tien-tram-hau-tau-21522

Chợ trung tâm huyện Mường Khương (huyện Mường Khương, Lào Cai) nằm cách thành phố Lào Cai chừng gần 50km, ngay tại trung tâm huyện Mường Khương. Chợ phiên chỉ họp một lần mỗi tuần, vào các ngày chủ nhật. Chợ này không chỉ là chợ phiên đông đúc nhất vùng mà nét độc đáo ở phiên chợ Mường Khương là khu chợ ngựa, chợ chim đã nức tiếng du khách xa gần.

Chợ trung tâm huyện Mường Khương nhìn từ trên cao.

Nhận thấy nhu cầu mua bán của người dân nơi đây luôn tăng cao, Ban Quản lý chợ Trung tâm huyện Mường Khương đã cho xây dựng cả trăm kiốt.

Ngày 31/12/2017, Ban Quản lý chợ Trung tâm huyện Mường Khương đã có Văn bản số 07/CV-BQLCTT gửi UBND huyện Mường Khương về việc đầu tư xây dựng công trình nhà lợp tôn bán thổ cẩm, váy Mông Chợ trung tâm huyện Mường Khương.

Theo đó, UBND huyện Mường Khương có Công văn 2502/UBND-KT đồng ý về chủ trương xây dựng công trình với quy mô: xây dựng 08 nhà khung theo lợp mái tôn cấp IV 1 tầng, kết cấu dùng cột thép 90x90. Mái tôn lạnh dày 0,4 ly, vì kèo thép V50x50x5, xà gồ thép hộp 60x30x2, nền đổ bê tông M200 đá 1x2 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Điều khá kỳ lạ trong Công văn 2502/UBND-KT do ông Hoàng Trung Giang, Chủ tịch UBND huyện Mường Khương (Lào Cai) ký ngày 29/12/2017 thì, ngày 31/12/2017, Ban Quản lý chợ Trung tâm huyện Mường Khương mới làm Văn bản số 07/CV-BQLCTT, nhưng ngày 29/12/2017 Chủ tịch UBND huyện Mường Khương đã đồng ý với đề nghị của Ban Quản lý chợ Trung tâm huyện Mường Khương về xây dựng thêm các kiốt tại chợ trung tâm huyện Mường Khương.

Các kiốt được xây thêm tại Chợ trung tâm huyện Mường Khương.

Trong khi đó, trao đổi với PV Báo Điện tử Nhân đạo & Đời sống, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban Ban Quản lý chợ Trung tâm huyện Mường Khương cho biết: “Năm 2015 đã đầu tư 7 dãy nhà mái tôn, sau này lại đầu tư 7 dãy theo nguồn xã hội hóa. 14 dãy vào là 180 kiốt, trong đó nguồn ngân sách là 7 dãy”.

Ông Dũng cũng thừa nhận, năm 2015 các kiốt đã được xây dựng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Không những vậy, Ban Quản lý chợ Trung tâm huyện Mường Khương còn hỗ trợ không thu thuế đối với các kiốt được đầu tư bằng nguồn kinh phí xã hội hóa trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, năm 2019, Ban Quản lý chợ Trung tâm huyện Mường Khương sẽ tiến hành thu 50% số tiền thuế các hộ kinh doanh tại các kiốt này nhằm đảm bảo nguồn thu nộp ngân sách nhà nước cũng như hoạt động của Ban.

Tổng mặt bằng chợ trung tâm huyện Mường Khương điều chỉnh, bổ sung năm 2016.

Như vậy, năm 2015 Ban Quản lý chợ Trung tâm huyện Mường Khương đã cho xây dựng thêm các kiốt bằng nguồn kinh phí xã hội hóa nhưng không hiểu vì sao đến cuối năm 2017, Ban Quản lý chợ Trung tâm huyện Mường Khương mới làm đề xuất xây dựng các kiốt này gửi UBND huyện Mường Khương? Vậy, phải chăng Ban Quản lý chợ Trung tâm huyện Mường Khương đã “tiền trảm hậu tấu”?

Không chỉ có vậy, theo bản đồ quy hoạch Tổng mặt bằng chợ trung tâm huyện Mường Khương điều chỉnh, bổ sung năm 2016 cũng không có tới 180 kiốt được xây dựng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và vốn ngân sách nhà nước.

Báo Điện tử Nhân đạo & Đời sống sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Trang Anh - Trần Linh

Tìm kiếm:✨

 • UBND huyện Mường Khương, Chợ Mường Khương, Mường Khương, Trảm, Báo điện tử Nhân đạo, Nhà mái tôn, Chợ phiên, Trần Linh, Vì kèo, Xà gồ, Lào Cai, Mái tôn, Ban quản lý, Xã hội hóa, Năm 2015

Báo Hà Nội Mới: Từ tháng 7-2019 triển khai hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cá nhân trên toàn quốc

Báo Hà Nội Mới: Từ tháng 7-2019 triển khai hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cá nhân trên toàn quốc

Bộ Y tế vừa tổ chức họp về triển khai hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cá nhân. Theo đó, thời gian qua, Bộ Y tế đã lựa chọn 26 trạm y tế xã thuộc 8 tỉnh, thành phố.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Nội Mới, nguồn bài: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/936387/tu-thang-7-2019-trien-khai-ho-so-quan-ly-suc-khoe-dien-tu-ca-nhan-tren-toan-quoc

Năm 2019 sẽ có hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân

Tám địa phương bao gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Yên Bái, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Long An tham gia đề án y tế cơ sở, thực hiện mô hình điểm trạm y tế xã, phường giai đoạn 2018-2020; trong đó có việc thí điểm xây dựng hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cá nhân (EHR).

Tính đến nay, các địa phương đã triển khai kết nối liên thông, phần mềm hồ sơ quản lý sức khỏe tại 90% trạm y tế xã, phường, thị trấn. Đến tháng 6-2019 sẽ hoàn thiện phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử cho 8 tỉnh, thành phố trong mô hình điểm và từ tháng 7-2019, triển khai nhân rộng trên toàn quốc. Đến cuối năm 2019, người dân sẽ có hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân.

Theo Bộ Y tế, hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cá nhân bảo đảm mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe từ lúc sinh ra đến lúc mất đi và được lưu trữ trong hệ thống điện tử quốc gia.

Tìm kiếm:✨

 • EHR, Trạm y tế, Bộ y tế, Năm 2019, Thí điểm, Liên thông, Điện tử, Toàn quốc, Yên Bái, Lâm Đồng, Nhân rộng, Phần mềm, Lào Cai, Lưu trữ, Long An

Báo Hà Nội Mới: Những thành phố du lịch đẹp nhất Việt Nam

Báo Hà Nội Mới: Những thành phố du lịch đẹp nhất Việt Nam

Việt Nam với nền văn hóa phong phú, đa dạng, phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và những thành phố phát triển cùng cuộc sống năng động luôn chiếm được cảm tình của du khách trong nước và quốc tế.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Du lịch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Nội Mới, nguồn bài: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/du-lich/936162/nhung-thanh-pho-du-lich-dep-nhat-viet-nam

Hội An lung linh sắc màu khi trời tối. Ảnh: dathanhtravel

Hội An trực thuộc tỉnh Quảng Nam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1999 và là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất Việt Nam.

Với nền ẩm thực tuyệt vời, lịch sử lâu đời và vẻ đẹp khó cưỡng, thành phố một thời là thương cảng phồn vinh từ thế kỷ XVI đến XVIII, mang vẻ đẹp kiến trúc pha trộn của Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách thập phương.

Hội An đẹp nhất về đêm với sắc màu lung linh của những phố đèn lồng, các khu chợ ẩm thực sôi động và hệ thống cửa hàng mua sắm đa dạng phục vụ nhu cầu của du khách.

Những đồi cát uốn lượn tuyệt đẹp tại Mũi Né. Ảnh: Shutterstock

Mũi Né (tỉnh Bình Thuận) từng là một làng chài nghèo, nay đã trở thành điểm đến của nhiều người. Dù ngày càng thu hút khách du lịch, Mũi Né vẫn giữ được sự bình yên hiếm có với những bờ cát trắng, biển xanh và nắng vàng rực rỡ. Ngoài những khu nghỉ dưỡng tuyệt đẹp bên bờ biển, du khách có thể tham gia hoạt động thể thao thú vị khác như lướt ván, trượt cát...

Vẻ đẹp mờ ảo của thành phố Đà Lạt chìm trong sương. Ảnh: Shutterstock

Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) có không khí mát mẻ quanh năm và phong cảnh núi non hùng vĩ. Những tòa nhà, công trình mang đậm phong cách kiến trúc Pháp tại trung tâm thành phố là một trong những điểm nổi bật của Đà Lạt.

Đến với thành phố nằm ở vùng cao nguyên phía Nam, du khách có thể tự do khám phá những nhà thờ cổ kính, các khu chợ với nhiều chủng loại hàng hóa đặc trưng hay những khu vườn xanh mướt...

Quần thể di tích Cố đô Huế. Ảnh: Shutterstock

Quần thể di tích Cố đô Huế (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1993. Cố đô Huế từng là kinh đô của các triều đại phong kiến nhà Nguyễn, trải qua nhiều thăng trầm trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ nhưng vẫn gìn giữ được hệ thống lăng mộ, đền và cung điện chứa đựng nhiều huyền bí.

Ngoài quần thể di tích Cố đô Huế, thành phố nổi tiếng hút khách du lịch trong và ngoài nước với những địa danh như sông Hương thơ mộng, biển Lăng Cô tuyệt đẹp, núi Bạch Mã hùng vĩ...

Ruộng bậc thang Sapa. Ảnh: Shutterstock

Sapa (tỉnh Lào Cai) là một trong những điểm du lịch phía Bắc quen thuộc với du khách. Thị trấn ở độ cao 1.600 m so với mực nước biển luôn chìm trong những làn mây mờ ảo, sở hữu không khí quanh năm mát mẻ với nhiệt độ trung bình 15-18°C.

Sapa mang lại cho du khách cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của ruộng bậc thang mùa lúa chín, khám phá những thác nước hùng vĩ hoặc tìm hiểu về phong tục, tập quán của người dân tộc thiểu số.

Nếu ưa thích mạo hiểm, du khách có thể chinh phục đỉnh Fansipan với độ cao 3.143 m trên dãy núi Hoàng Liên Sơn hiểm trở hoặc leo núi Hàm Rồng để ngắm toàn cảnh thị trấn chìm trong sương.

Tìm kiếm:✨

 • Đà Lạt, Đồi, Hội An, Lâm Đồng, Phong cảnh, Sa Pa, Du khách, Hùng vĩ, Cổ kính, Vẻ đẹp, Lào Cai, Huế, Khám phá, SHUTTERSTOCK, Điểm đến

Báo VietTimes: Đúng như dự đoán, Lào Cai đã chỉ định Liên danh của Bitexco thực hiện 'siêu' đô thị hơn 9.000 tỷ đồng

Báo VietTimes: Đúng như dự đoán, Lào Cai đã chỉ định Liên danh của Bitexco thực hiện 'siêu' đô thị hơn 9.000 tỷ đồng

Liên danh Công ty CP đầu tư và phát triển Sa Pa Lào Cai và Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco vừa được tỉnh Lào Cai lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện siêu đô thị Đông Bắc Sa Pa theo hình thức chỉ định.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Nhà đất, được chúng tôi tổng hợp từ báo VietTimes, nguồn bài: http://viettimes.vn/dung-nhu-du-doan-lao-cai-da-chi-dinh-lien-danh-cua-bitexco-thuc-hien-sieu-do-thi-hon-9000-ty-dong-355474.html

Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa có quy mô 160ha, tổng mức đầu tư là 9.000 tỷ đồng.

Không ngoài dự đoán

Như vậy, sau khi trở thành nhà đầu tư duy nhất trúng vòng sơ tuyển vào tháng 7/2018 thì đến nay, Liên danh Công ty CP đầu tư và phát triển Sa Pa Lào Cai và Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco đã chính thức được UBND tỉnh Lào Cai lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa, theo hình thức chỉ định thầu - đúng như VietTimes đã dự đoán ít tháng trước.

Khu đô thị mới Đông Bắc, huyện Sa Pa được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng từ ngày 22/11/2016.

Đây là Khu đô thị mà dự kiến cung cấp nơi nghỉ dưỡng và phục vụ khoảng 2.500 khách du lịch/ngày đêm và cung cấp chỗ ở, cơ sở dịch vụ, giải trí, giáo dục và hạ tầng kỹ thuật xã hội cho khoảng 15.000 người.

Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa gồm các khu chức năng gồm: Khu dịch vụ Khách sạn Resort ( Khu Resort Suối Hồ, Khu Khách sạn Resort Suối Đồi), Khu hỗn hợp thương mại, khách sạn, văn phòng, căn hộ và ở; Khu ở (Nhà phố thương mại, Nhà song lập, biệt thự, căn hộ chung cư); Khu ở hiện trạng ổn định chỉnh trang và khu nhà ở xã hội; Khu dịch vụ công cọng bao gồm câu lạc bộ VH-TD-TT, giáo dục, y tế; Cây xanh, mặt nước; Giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác.

Trước đó, vào tháng 8/2017 dự án này được phê duyệt dự kiến khái toán tổng mức đầu tư khoảng 13.800 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, GPMB 1.500 tỷ đồng, chi phí đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật 3.800 tỷ đồng, chi phí đầu tư công trình hạ tầng xã hội (nhà ở, dịch vụ,...) 10.000 tỷ đồng.

Về vấn đề này, mới đây Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lào Cai liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa.

Theo Bộ Xây dựng, dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa có quy mô sử dụng đất 160 ha, tổng mức vốn đầu tư khoảng 9.099 tỷ đồng. Căn cứ Điều 31 Luật Đầu tư năm 2014, dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

Dấu ấn Bitexco

Theo tìm hiểu của VietTimes, bản chất sở hữu của liên danh này chính là của Tập đoàn Bitexco. Cụ thể hơn là do hai anh em ông Vũ Quang Bảo và Vũ Quang Hội làm chủ đầu tư.

Theo đó, Công ty CP đầu tư và phát triển Sa Pa Lào Cai được thành lập từ tháng 3/2017, với số vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng. Nếu nhìn vào danh sách cổ đông sáng lập lên doanh nghiệp này sẽ thấy ngay sự xuất hiện với vai trò quan trọng của Bitexco.

Cụ thể, Công ty CP đầu tư và phát triển Sa Pa Lào Cai do 03 cổ đông sáng lập. Trong đó, Công ty CP Bitexco góp 200 tỷ đồng (20% vốn điều lệ), Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco góp 700 tỷ đồng (70% vốn điều lệ), và cá nhân ông Vũ Quang Bảo góp 100 tỷ đồng (10% vốn điều lệ).

Thêm nữa, Công ty CP đầu tư và phát triển Sa Pa Lào Cai do chính ông Vũ Quang Bảo làm Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật.

Đơn vị liên danh với Công ty CP đầu tư và phát triển Sa Pa Lào Cai là Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco. Doanh nghiệp này được thành lập năm 1993 cũng do ông Vũ Quang Bảo giữ vai trò làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Đây là doanh nghiệp mang dấu ấn sở hữu gia đình bởi do anh em ông Vũ Quang Hội (SN 1963) và Vũ Quang Bảo (SN 1970) góp vốn thành lập.

Từ khi thành lập Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco điều chỉnh vốn điều lệ nhiều lần, theo lần đăng ký thay đổi ngày 01/08/2017 doanh nghiệp này có số vốn điều lệ là 6.260 tỷ đồng. Trong đó, ông Vũ Quang Bảo góp 2.504 tỷ đồng (40% vốn điều lệ), ông Vũ Quang Hội góp 3.756 tỷ đồng (60% vốn điều lệ).

Như vậy, với Liên danh Công ty CP đầu tư và phát triển Sa Pa Lào Cai và Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco thì các cá nhân chủ chốt sở hữu vẫn là ông Vũ Quang Bảo và Vũ Quang Hội, hình bóng rõ nét của Tập đoàn Bitexco bên trong cho nên việc 02 doanh nghiệp này Liên doanh lại với nhau tham gia đấu thầu dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa là điều hoàn toàn không khó hiểu.

Tại Lào Cai, Tập đoàn Bitexco là một trong những doanh nghiệp đã và đang thực hiện hàng loạt dự án quy mô lớn.

Ngoài Dự án khu đô thị mới Đông Bắc, Tập đoàn này đang đầu tư 6 dự án lớn khác tại tỉnh Lào Cai. Trong đó có 2 dự án đầu tư tại thành phố Lào Cai gồm: Tiểu khu đô thị số 2, Quy hoạch chi tiết xây dựng Tiểu khu đô thị mới số 22 và 4 dự án đầu tư tại huyện Sa Pa: Dự án nhà ở xã hội, Khu đô thị mới Suối Hồ, Khu đô thị mới xã Sa Pả và dự án Khu đô thị mới Tổ 11 huyện Sa Pa.

Hoàng Hà

Tìm kiếm:✨

 • VIETTIMES, Bắc Sa Pa, Vũ Quang Hội, Cổ đông sáng lập, Tập đoàn bitexco, Vũ Quang Bảo, Tiểu khu, Khách sạn Resort, Liên danh, Công ty CP Bitexco, Khu đô thị mới, UBND tỉnh Lào Cai, Vốn điều lệ, Sa Pả, Lào Cai

Báo Thương Gia: 'Siêu' đô thị hơn 9.000 tỷ đồng chính thức thuộc về Liên danh của Bitexco

Báo Thương Gia: 'Siêu' đô thị hơn 9.000 tỷ đồng chính thức thuộc về Liên danh của Bitexco

UBND tỉnh Lào Cai vừa lựa chọn liên danh Công ty CP đầu tư và phát triển Sa Pa Lào Cai và Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco là nhà đầu tư thực hiện siêu đô thị Đông Bắc Sa Pa theo hình thức chỉ định.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thương Gia, nguồn bài: http://thuonggiaonline.vn/sieu-do-thi-hon-9000-ty-dong-chinh-thuc-thuoc-ve-lien-danh-cua-bitexco-23533.htm

Trước đó, vào tháng 7/2018, chỉ có duy nhất Liên danh Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sa Pa Lào Cai - Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco mua hồ sơ mời sơ tuyển và nộp hồ sơ dự sơ tuyển và cũng là nhà đầu tư duy nhất trúng vòng sơ tuyển dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa.

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đông Bắc Sa Pa đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt từ năm 2016. Phải đến tháng 3/2018 Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai mới chính thức phát hành hồ sơ sơ tuyển đầu tư dự án này với thời gian sơ tuyển rộng rãi quốc tế từ ngày 29/3 - 2/5/2018.

Đây là Khu đô thị mà dự kiến cung cấp nơi nghỉ dưỡng và phục vụ khoảng 2.500 khách du lịch/ngày đêm và cung cấp chỗ ở, cơ sở dịch vụ, giải trí, giáo dục và hạ tầng kỹ thuật xã hội cho khoảng 15.000 người.

Dự án khu đô thị Đông Bắc nằm trên phạm vi thôn Suối Hồ, xã Sa Pả, một phần thuộc khu vực thị trấn Sa Pa, có diện tích gần 160ha, mật độ xây dựng khoảng 25% (gồm nhiều nhà hàng, khách sạn và khu biêt thự cao cấp).

Khu đô thị Đông Bắc gồm 13 hạng mục chính: Khu dịch vụ Khách sạn Resort ( Khu Resort Suối Hồ, Khu Khách sạn Resort Suối Đồi), Khu hỗn hợp thương mại, khách sạn, văn phòng, căn hộ và ở; Khu ở (Nhà phố thương mại, Nhà song lập, biệt thự, căn hộ chung cư); Khu ở hiện trạng ổn định chỉnh trang và khu nhà ở xã hội; Khu dịch vụ công cọng bao gồm câu lạc bộ VH-TD-TT, giáo dục, y tế; Cây xanh, mặt nước; Giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác… có khả năng phục vụ khoảng 25.000 lượt du khách/ngày.

Trước đó, vào tháng 8/2017 dự án này được phê duyệt dự kiến khái toán tổng mức đầu tư khoảng 13.800 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, GPMB 1.500 tỷ đồng, chi phí đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật 3.800 tỷ đồng, chi phí đầu tư công trình hạ tầng xã hội (nhà ở, dịch vụ,...) 10.000 tỷ đồng.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lào Cai liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa.

Theo Bộ Xây dựng, dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa có quy mô sử dụng đất 160 ha, tổng mức vốn đầu tư khoảng 9.099 tỷ đồng. Căn cứ Điều 31 Luật Đầu tư năm 2014, dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

Minh Anh

Tìm kiếm:✨

 • Sơ tuyển, Khách sạn Resort, Bắc Sa Pa, Khu đô thị Đông Bắc, Tập đoàn bitexco, Suối Hồ, Liên danh, Sa Pả, Song lập, Khái toán, UBND tỉnh Lào Cai, Hạ tầng kỹ thuật, Nơi nghỉ, Bộ xây dựng, Lào Cai

Báo GD&TĐ: Lào Cai khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu

Báo GD&TĐ: Lào Cai khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu

Ngày 30/5, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh tiêu biểu tỉnh Lào Cai năm 2019, trong đó có em Vũ Hoàng Long- học sinh vừa xuất sắc giành giải Ba cuộc thi Intel ISEF 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/lao-cai-khen-thuong-hoc-sinh-gioi-tieu-bieu-4007090-v.html

Năm học 2018-2019, ngành GD-ĐT Lào Cai tiếp tục đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Quy mô và chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được quan tâm bồi dưỡng, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được quan tâm đầu tư…

Năm học 2018-2019, có hơn 6.000 em đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, thành phố; 4.265 học sinh đạt giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh; 254 em đạt giải cấp quốc gia trong cuộc thi các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật, năng khiếu, thể dục thể thao.

Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm nay, học sinh Lào Cai đoạt 44 giải, là năm có tổng số giải nhiều nhất từ trước đến nay của tỉnh. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, Lào Cai có 5/6 dự án đoạt giải, là tỉnh có số giải Nhất nhiều nhất cả nước.

Đặc biệt, dự án “Robot hỗ trợ bón thức ăn cho bệnh nhân parkinson sử dụng công nghệ xử lý ảnh” của học sinh Vũ Hoàng Long, lớp 12A2, Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai là dự án duy nhất của đoàn học sinh Việt Nam đoạt giải Ba tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh biểu dương những thành tích đáng tự hào, đánh giá cao những nỗ lực đổi mới của ngành GD-ĐT trong công tác chỉ đạo, quản lý, dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành GD-ĐT Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT; đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài.

Lan Anh

Tìm kiếm:✨

 • Intel ISEF 2019, Vũ Hoàng Long, GD-ĐT, UBND tỉnh Lào Cai, Học sinh giỏi, Học sinh giỏi quốc gia, Tuyên dương, Xử lý ảnh, Bệnh parkinson, Khen thưởng, Năm học, Lào Cai, Lào Cai (thành phố), Giải ba, Khoa học kỹ thuật

Báo Đấu Thầu: Lào Cai: Đã chọn được nhà đầu tư dự án khu đô thị hơn 9.000 tỷ đồng

Báo Đấu Thầu: Lào Cai: Đã chọn được nhà đầu tư dự án khu đô thị hơn 9.000 tỷ đồng

Liên danh Công ty CP Đầu tư và phát triển Sa Pa Lào Cai - Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco vừa được chỉ định là nhà đầu tư Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa. Liên danh này cũng là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển dự án nêu trên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đấu Thầu, nguồn bài: http://baodauthau.vn/bat-dong-san/lao-cai-da-chon-duoc-nha-dau-tu-du-an-khu-do-thi-hon-9000-ty-dong-99520.html

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa được thực hiện trên quỹ đất 160,38 ha tại huyện Sapa, tỉnh Lào Cai với tổng mức đầu tư 9.099 tỷ đồng.. Nhà đầu tư sẽ phải thực hiện hệ thống hạ tầng kỹ, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Thời gian thực hiện là 81 tháng kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực.

Chủ đầu tư yêu cầu, ngay sau khi ký kết hợp đồng dự án (trong thời gian 30 ngày), nhà đầu tư phải chuyển toàn bộ phần kinh phí cho Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai (bên mời thầu) để thanh toán cho các đơn vị tư vấn và tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo quy định. Kết thúc công trình, các khoản chi phí này được quyết toán cùng dự án.

Trần Kiên

Tìm kiếm:✨

 • Bắc Sa Pa, Trần Kiên, Sơ tuyển, Liên danh, Mời thầu, Khu đô thị, Lào Cai, Chuyển toàn bộ, Khu đô thị mới, Quyết toán, Sa Pa, Chỉ định, Sở giao thông vận tải, Quỹ đất, Duyệt

Báo GD&TĐ: Nam sinh phố núi 'rinh' giải quốc tế về khoa học kỹ thuật

Báo GD&TĐ: Nam sinh phố núi 'rinh' giải quốc tế về khoa học kỹ thuật

Vũ Hoàng Long (học sinh lớp 12A2, Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai) đã xuất sắc giành giải Ba Hội thi Khoa học Kỹ thuật quốc tế - INTEL ISEF (giải duy nhất của Đoàn Việt Nam năm 2019 tại Mỹ). Đáng nói là nam sinh này có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng vẫn vươn lên trong học tập và đặc biệt đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật (KHKT).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/tre/nam-sinh-pho-nui-rinh-giai-quoc-te-ve-khoa-hoc-ky-thuat-4006904-b.html

Vũ Hoàng Long tự hào khoác trên vai lá cờ Tổ quốc, chạy lên sân khấu khi được xướng tên trong Lễ nhận giải tại Mỹ ngày 17/5/2019

Hành trình của cậu học trò nghèo

Dự án “Robot hỗ trợ bón thức ăn cho bệnh nhân Parkinson sử dụng công nghệ xử lý ảnh” của Vũ Hoàng Long đã được Đoàn Việt Nam đưa đến tranh tài tại Hội thi KHKT quốc tế - INTEL ISEF (diễn ra từ ngày 12 - 17/5/2019) tại Phoenix, bang Arizona, Mỹ. Hội thi này có sự tham gia của 80 quốc gia và 1.842 thí sinh. Đoàn Việt Nam mang tới Hội thi 10 dự án của 15 HS. Kết quả, Vũ Hoàng Long đã đoạt giải Ba, đây là giải thưởng duy nhất của đoàn HS Việt Nam trong cuộc thi năm nay và cũng là giải thưởng cấp quốc tế đầu tiên về nghiên cứu KHKT của HS THPT ở Lào Cai.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, Vũ Hoàng Long cho biết bố mẹ em là lao động phổ thông (làm nghề rửa xe, vá lốp ô tô), nhưng Long vẫn nhận được sự GD nền nếp từ gia đình. Bố mẹ Long rất quan tâm đến việc học của con. Dù không hướng dẫn được con học và làm dự án KHKT, nhưng bố mẹ Long luôn động viên, tạo điều kiện cho em tập trung học tập và đam mê nghiên cứu. Phụ huynh của chủ nhân giải thưởng KHKT uy tín trên chia sẻ, từ nhỏ Long đã rất thích tìm hiểu về những sự vật, hiện tượng, vật dụng... trong cuộc sống hàng ngày.

Thầy Vương Quang Trọng (GV trực tiếp hướng dẫn Vũ Hoàng Long làm dự án KHKT) nhận xét: “Năm học lớp 10 Long tham gia cuộc thi cấp trường. Tôi đã thấy ở em niềm say mê về sản phẩm KHKT. Khi Long quan tâm sản phẩm sáng tạo găng tay tiện ích cho người đi xe đạp/xe máy, tôi thấy ở em tố chất thông minh, có khả năng NCKH. Vì thế, lên lớp 11, tôi hướng dẫn em thực hiện nghiên cứu chế tạo mô hình xe thu gom rác thông minh, sản phẩm này đã đoạt giải Nhất cuộc thi cấp tỉnh”.

Từ những nỗ lực của hai thầy trò, thầy Trọng tiếp tục đề xuất với Ban Giám hiệu Trường THPT số 1 TP Lào Cai cử Long tham gia học lập trình tại Hà Nội, để chuẩn bị thi sáng tạo KHKT năm lớp 12. Trong dịp nghỉ hè sau khi hoàn thành chương trình lớp 11, Vũ Hoàng Long đã chế tạo được sản phẩm để tham dự cuộc thi sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh và đạt giải Ba.

“Với cuộc thi nghiên cứu KHKT ở lớp 12, sản phẩm sáng tạo của Long đã trải qua rất nhiều lần cải tiến, với sự giúp đỡ của các thầy cô trong Câu lạc bộ KHKT của trường, các thầy cô trong Ban tư vấn dự án thi quốc tế, đặc biệt là sự giúp đỡ từ các nhà khoa học ở ĐH Công nghiệp Hà Nội và Trường ĐH Quốc gia Hà Nội. Bắt tay vào dự án KHKT nào Long cũng rất say mê, tích cực và nỗ lực nghiên cứu”, thầy Trọng cho biết.

Thầy trò cùng tiến

Theo cô Phạm Thị Tuyết Thanh (Hiệu trưởng Trường THPT số 1 TP Lào Cai), để có thành tích cao trong cuộc thi cấp quốc tế, không chỉ nhờ quyết tâm và nỗ lực của bản thân Vũ Hoàng Long, đây còn là kết quả của cả quá trình phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, khích lệ HS theo đuổi đam mê của các GV. Thành quả là năm lớp 12 Vũ Hoàng Long đã đoạt giải Nhất trong cuộc thi KHKT cấp tỉnh, giải Nhất trong cuộc thi KHKT cấp quốc gia, là HS đầu tiên của Lào Cai trở thành thành viên chính thức của đội tuyển quốc gia dự thi KHKT quốc tế - INTEL ISEF.

“Thành công của Vũ Hoàng Long còn phải kể đến sự góp sức của thầy cô trong Ban tư vấn, hỗ trợ dự án của Long. Nhiều GV đã chủ động, tích cực, dành mọi thời gian hỗ trợ dự án của Long. Thêm nữa, còn có sự đồng hành, kết nối các tổ chức xã hội, các nhà khoa học từ các trường ĐH ở Hà Nội, sự giúp đỡ của Sở Khoa học Công nghệ, Sở Y tế, VNPT Lào Cai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh… Đặc biệt, công tác tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị trưng bày, bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp để Long có thể tự tin thuyết trình dự án tại Mỹ”, cô Phạm Thị Tuyết Thanh nhấn mạnh.

Đoạt giải thưởng cao từ cuộc thi quốc tế, về quê hương, Vũ Hoàng Long cùng các GV trong Ban tư vấn, hỗ trợ dự án của em đã nhận được nhiều khen thưởng động viên, khích lệ từ bạn bè, thầy cô trong và ngoài nhà trường.

An Nhiên

An Nhiên

Tìm kiếm:✨

 • Intel Isef, Vũ Hoàng Long, Hội thi, Giải ba, Xử lý ảnh, Bệnh parkinson, Đạt giải, Khoa học kỹ thuật, Lào Cai (thành phố), Rô-bốt, Lào Cai, Đoạt giải, Dự thi, Học sinh, Giải nhất

Báo Thanh Tra: Lào Cai: Bố dượng dâm ô con gái riêng của vợ?

Báo Thanh Tra: Lào Cai: Bố dượng dâm ô con gái riêng của vợ?

Việc Tòa án nhân dân TP Lào Cai tuyên án bị cáo Nguyễn Thanh Bình phạm tội 'Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi' và xử phạt bị cáo Bình 5 năm tù đang để lại nhiều dấu hỏi lớn trong quá trình tố tụng của các cơ quan chức năng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Hình sự - Dân sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/dieu-tra-qua-don-thu/lao-cai-bo-duong-dam-o-con-gai-rieng-cua-vo_t114c39n149195

Người nhà bị hại ngồi ngoài hành lang vì phiên tòa được xét xử kín. Ảnh: NK

Bố Dượng bị con gái 11 tuổi “mơi tình”?

Bản án sơ thẩm số 28/2019/HSST ngày 17/4/2019 của Tòa án nhân dân TP Lào Cai cho thấy, bị cáo Bình (bố dượng, sinh năm 1975) “chỉ bị” cháu H. N. L. A, sinh ngày 25/3/2007, con riêng của vợ là Hoàng Thị Thu T “lừa tình” 02 lần (ông Bình và bà Thu T lấy nhau năm 2015 và ly hôn đầu tháng 4/2019, có 01 đứa con chung sinh năm 2015; trước khi lấy bà Thu T, ông Bình cũng đã có vợ và đã ly dị).

Lần thứ nhất vào lúc 22h10 ngày 04/11/2018, sau khi bị cáo Bình đưa vợ đi làm ca đêm về thì thấy L. A đang nằm ở giường của vợ chồng Bình. Thấy vậy, Bình bảo cháu L. A lên gác ngủ, nhưng cháu không nghe và “đòi” ngủ ở giường của vợ chồng Bình.

Sau đó cháu L. A chạy tới ôm và sờ soạng khắp cơ thể của Bình và nói: “Bố hôn… con đi”. Nghe thấy L. A nói vậy, nhưng Bình chỉ thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu L. A? Sau đó Bình ngủ ở phòng khách và cháu L. A ngủ lại ở phòng ngủ của vợ chồng Bình?

Lần thứ hai vào khoảng 22h35 ngày 29/11/2018, sau khi đưa vợ đi làm ca đêm về thì Bình thấy cháu L. A đang nằm ở trên giường của vợ chồng Bình. Thấy vậy Bình nói “con lên phòng ngủ, nếu không lên thì bố sẽ nói với mẹ con đấy”. Cháu L. A không nghe và nói “cho con ngủ với bố”, đồng thời dùng tay kéo Bình lên giường.

Lần này, Bình cũng chỉ thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu L. A? Sau đó Bình ra ngủ ở phòng khách còn cháu L. A ngủ lại sở phòng ngủ của vợ chồng Bình?

Theo Bản án sơ thẩm số 28/2019/HSST ngày 17/4/2019 của Tòa án nhân dân TP Lào Cai, trong hai lần này đều do cháu L. A chủ động “mơi tình” bố dượng còn ông Bình là người bị động?

Kết luận giám định pháp y về tình dục số 152/2018/GĐTD-TTPY ngày 05/12/2018 cho thấy, màng trinh của cháu L. A bị rách cũ ở vị trí 2 giờ và 3 giờ; âm đạo có nhiều dịch đục; không có tinh trùng?

Với những bằng chứng, lý lẽ nêu trên, Tòa án nhân dân TP Lào Cai tuyên án bị cáo Nguyễn Thanh Bình phạm tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” và xử phạt bị cáo Bình 05 năm tù.

Đề nghị tuy tố Bình về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”

Ngay sau khi bản án được tuyên, mẹ của nạn nhân là bà Hoàng Thị Thu T cho rằng, bản án xử không đúng người, không đúng tội nên đã gửi đơn kháng án lên Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai và đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng.

Thông báo kháng án của Tòa án nhân dân TP Lào Cai. Ảnh: NK

Theo bà Thu T, vào cuối năm 2018, bà nhận thấy con gái có nhiều điều lạ thường, ngủ hay mê sảng, hốt hoảng, ban ngày có biểu hiện sợ sệt, học hành giảm sút. Sau khi gặng hỏi, bà và người thân đã rất đau lòng và suy sụp hoàn toàn khi biết L. A. đã bị Bình đe dọa và hiếp dâm suốt một thời gian dài kể từ mùa hè năm 2017 cho đến cuối năm 2018.

Theo lời tự khai của cháu L. A, cháu bị Bình đánh đập nhiều lần dẫn đến sợ hãi, sau đó đối tượng đã ép buộc cháu quan hệ tình dục. Khi thỏa mãn được dục vọng, Bình ít đánh đập cháu hơn...

Điều đáng nói là cơ quan tố tụng TP Lào Cai đều gạt bỏ lời khai của người bị hại và người giám hộ người bị hại và cho rằng bị cáo Bình thành khẩn nhận tội, có tiểu sử tốt và được áp dụng các điều khoản giảm nhẹ hình phạt?

Theo bà Thu T, đơn kháng án của bà đã được các cơ quan chức năng thụ lý.

Theo Văn bản số 01/2019/TBKC ngày 03/5/2019 của Tòa án nhân dân TP Lào Cai, bà Thu T, người đại diện hợp pháp của cháu L. A đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử phúc thẩm theo hướng chuyển tội danh của bị cáo Nguyễn Thanh Bình từ tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” sang tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo Điều 142 của Bộ luật Hình sự.

Được biết, sau khi nhận được đơn kêu cứu của bà Thu T, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai trả hồ sơ điều tra về Công an tỉnh Lào Cai để điều tra lại theo hướng Nguyễn Thanh Bình phạm tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Tới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai sẽ giải quyết vụ việc này thế nào, liệu bị cáo Nguyễn Thanh Bình có bị tuyên phạm tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi"? Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.

Ngô Khuyên

Tìm kiếm:✨

 • Thu T, Cha dượng, Dâm ô, Nguyễn Thanh Bình, Phúc thẩm, Bị cáo, Ca đêm, Bản án, Kháng án, Kháng cáo, Bị hại, Sơ thẩm, Ngủ lại, Năm tù giam, Lào Cai

Báo PL&XH: Thí điểm tại cộng đồng mô hình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

Báo PL&XH: Thí điểm tại cộng đồng mô hình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán

Trong những năm qua, một số tỉnh, TP đã thành lập được các mô hình hỗ trợ nạn nhân với mục đích trợ giúp cho các đối tượng có nguy cơ bị mua bán và bị mua bán trở về...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/thi-diem-tai-cong-dong-mo-hinh-ho-tro-nan-nhan-bi-mua-ban-149936.html

Nạn nhân nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số!

Mới đây, với chiêu bài dụ dỗ đi làm thuê lương cao, Tráng Seo Chu, 19 tuổi, trú tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đã lừa hai phụ nữ người dân tộc để đem sang Trung Quốc bán, nhưng đã bị Đồn biên phòng Bản Lầu. Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, kịp thời phát hiện và bắt giữ vào ngày 6/9/2018. Bước đầu, Chu khai nhận đã từng sang Trung Quốc làm thuê, được một người Trung Quốc tên Sử "đặt" về Việt Nam tìm phụ nữ mang sang Trung Quốc bán. Mỗi phụ nữ đưa trót lọt sang Trung Quốc, Sử trả cho Chu 135 triệu đồng.

Trên đây chỉ là một ví dụ trong rất nhiều vụ việc đã xảy ra. Tại tỉnh Lào Cai, chỉ tính riêng 10 tháng năm 2018, tỉnh đã tiếp nhận 59 nạn nhân bị mua bán trở về, trong đó có 10 nạn nhân của tỉnh Lào Cai, 49 nạn nhân có hộ khẩu tại các tỉnh thành khác trong cả nước; nạn nhân là trẻ em có 16 người, hơn 80% nạn nhân là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Mông, người Dao và người Thái... Nạn nhân bị bán với nhiều mục đích khác nhau như làm vợ hoặc làm con nuôi, bị bán vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội, bị ép hoạt động mại dâm; cưỡng bức lao động, cho vay nặng lãi, đẻ thuê, bán nội tạng…

Sau khi tiếp nhận, 100% nạn nhân đều được lực lượng chức năng như Công an, Bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương cấp huyện, xã tổ chức gặp gỡ, tư vấn và thực hiện chế độ hỗ trợ để các nạn nhân ổn định tâm lý, sức khỏe và chuyển tuyến, tái hòa nhập cộng đồng theo quy định. Riêng nạn nhân là trẻ em, chính quyền địa phương hướng dẫn thủ tục làm giấy khai sinh cho các em.

Tiếp cận nạn nhân bị buôn bán trở về.

Những mô hình hỗ trợ phong phú

Tỉnh Lào Cai có mô hình “Nhà nhân ái”; tỉnh An Giang với mô hình “Ngôi nhà tình thương”. Các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình với mô hình “Nhóm Tự lực”; tỉnh Nghệ An với chương trình “Phòng, chống mua bán người qua biên giới” tại một số huyện giáp ranh với đường biên giới...

Các mô hình hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng đã được các địa phương đánh giá cao về tính hiệu quả và thực tiễn. Sự thành công của các mô hình bước đầu đã giúp đỡ được những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng bền vững, tạo nguồn vốn sinh kế hiệu quả đem lại thu nhập, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục PCTNXH, hiện nay tình hình tội phạm mua bán người tiếp tục có diễn biến phức tạp, với thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, xảo quyệt, mang tính xuyên quốc gia với nhiều đường dây, băng nhóm có sự câu kết giữa các đối tượng cả trong và ngoài nước.

Vì vậy, nhiệm vụ phòng, chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trong thời gian tới là rất nặng nề. Các Bộ, ngành Trung ương cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá thực trạng chính sách pháp luật về công tác hỗ trợ nạn nhân, từ đó đề xuất, sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới; Nghiên cứu, khảo sát, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho dịch vụ hỗ trợ phục hồi cho nạn nhân bị mua bán trở về; Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ nạn nhân nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ ngành LĐ-TB&XH và các cơ quan ban ngành liên quan để thực hiện tốt quy trình hỗ trợ nạn nhân và giúp họ hòa nhập cộng đồng...

Cần tổ chức khảo sát, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hỗ trợ nạn nhân thành công tại cộng đồng; khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia vào công tác hỗ trợ nạn nhân; Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân tại một số tỉnh, TP trọng điểm về mua bán người; Nâng cấp trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân; Xây dựng các phóng sự tuyên truyền về công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Đỗ Phương

Tìm kiếm:✨

 • Tráng Seo Chu, Nguyễn Xuân Lập, LĐ-TB, Bản Lầu, Đem sang, ĐỖ PHƯƠNG, Thí điểm, Lào Cai, Ngoài nước, Mua bán, Làm thuê, Cho vay nặng lãi, Xảo quyệt, Bắc Hà, Dân tộc thiểu số

Báo Công Thương: Ngành Công Thương Lào Cai: Nỗ lực xóa thôn, bản trắng điện

Báo Công Thương: Ngành Công Thương Lào Cai: Nỗ lực xóa thôn, bản trắng điện

Thời gian qua, ngành Công Thương Lào Cai đã tích cực triển khai nhiều giải pháp và lộ trình phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các xã trên địa bàn sớm hoàn thành tiêu chí điện (tiêu chí số 4) trong xây dựng nông thôn mới.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Thương, nguồn bài: https://congthuong.vn/nganh-cong-thuong-lao-cai-no-luc-xoa-thon-ban-trang-dien-120336.html

Đối với tỉnh Lào Cai, để đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn đòi hỏi đạt 2 chỉ tiêu là hạ tầng điện phải đảm bảo kỹ thuật theo quy định của ngành điện và trên địa bàn xã có ít nhất 95% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn theo quy định hiện hành.

Xây dựng mới các trạm biến áp, bảo đảm cung cấp điện

Theo báo cáo của Sở Công Thương Lào Cai, trong 2 năm 2017-2018, tỉnh Lào Cai đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng hệ thống lưới điện nông thôn. Theo đó, đã triển khai xây dựng hoàn thành đóng điện đưa vào sử dụng 14 công trình với tổng số vốn 120,8 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 3/2019, đã có 100% số xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia. Tỷ lệ số tổ, thôn, bản có điện lưới quốc gia đạt 95,4%. Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 95,1%.

Hết năm 2018, toàn tỉnh có 87/143 xã đạt chuẩn tiêu chí số 4. Riêng năm 2018, tỉnh Lào Cai tập trung đẩy mạnh cải tạo lưới điện trung, hạ áp; xây dựng mới các trạm biến áp, đảm bảo an toàn, tăng cường công tác quản lý sử dụng điện nông thôn, đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 95%.

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên việc phát triển lưới điện chưa theo kịp nhu cầu sử dụng điện của địa phương. Tính đến tháng 3/2019, trên địa bàn tỉnh còn 250 thôn, bản của 74 xã thuộc 6 huyện của tỉnh còn có nhu cầu đầu tư để cấp điện cho 12.096 hộ. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 871,4 tỷ đồng.

Để phấn đấu đến tháng 6/2020, cơ bản 100% thôn, bản có điện lưới quốc gia, ông Đỗ Trường Giang - Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai - cho biết, trước mắt sẽ thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện nông thôn cho 87 thôn, bản trắng chưa có điện của 38 xã, thị trấn thuộc 7 huyện của tỉnh với tổng vốn đầu tư khoảng 381,55 tỷ đồng. Theo đó, Sở Công Thương đã tích cực phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí tổng vốn là 165,28 tỷ đồng, trong đó đã đầu tư cho 21 thôn trắng chưa có điện với tổng vốn đầu tư 82,27 tỷ đồng. Như vậy, thực hiện hết năm 2019, sẽ nâng tỷ lệ thôn, bản có điện lưới quốc gia lên 96,7%; nâng tỷ lệ số hộ được sử dụng điện quốc gia lên 96,8%.

Cũng theo ông Đỗ Trường Giang, hiện còn 66 thôn, bản trắng chưa có điện lưới quốc gia với nhu cầu vốn hơn 300 tỷ đồng. Để huy động đầu tư lưới điện nông thôn, lãnh đạo Sở Công Thương đề nghị ngành điện hỗ trợ tỉnh theo 2 phương án. Phương án 1, hỗ trợ đầu tư toàn bộ hệ thống trung áp cho 61 thôn, bản trắng chưa được sử dụng điện và 2 thôn trắng chưa có điện là thôn Trát 1, thị trấn Tằng Loỏng với tổng vốn đầu tư hơn 180 tỷ đồng. Phương án 2, đề xuất hỗ trợ đầu tư cấp điện cho 23 thôn trắng được sử dụng điện trên địa bàn các huyện với tổng vốn đầu tư 103,2 tỷ đồng.

Đồng thời, Sở Công Thương cũng đề nghị tỉnh Lào Cai cân đối nguồn vốn địa phương năm 2019-2020 để đầu tư cấp điện cho 37 thôn, bản trắng trên địa bàn các huyện: Bát Xát, Bảo Yên, Bắc Hà, Văn Bàn, Bảo Thắng với tổng mức vốn đầu tư 175,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Sở sẽ huy động nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư cho thôn, bản trắng chưa có điện lưới quốc gia với tổng mức đầu tư 22 tỷ đồng.

Nguyễn Hạnh

Tìm kiếm:✨

 • Lưới điện, Trạm biến áp, Cấp điện, Sở Công thương Lào Cai, Đỗ Trường Giang, Tổng vốn đầu tư, Điện lưới, Tằng Loỏng, Đầu tư xây dựng, Điện, Năm 2019, Nguyễn Hạnh, Hạ áp, Ngành điện, Công thương

Báo Pháp Luật VN: Lào Cai: Ai 'tiếp tay' cho doanh nghiệp ngang nhiên triển khai dự án khi chưa đủ thủ tục pháp lý?

Báo Pháp Luật VN: Lào Cai: Ai 'tiếp tay' cho doanh nghiệp ngang nhiên triển khai dự án khi chưa đủ thủ tục pháp lý?

Mặc dù mới chỉ được UBND tỉnh Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Bảo Nhai 2, chưa đảm bảo đầy đủ các thủ tục pháp lý để được thuê đất thực hiện dự án nhưng chủ đầu tư là Công ty Cổ phần xây dựng & Thương mại 299 đã ngang nhiên tiến hành san lấp mặt bằng, lấn đất của hàng chục hộ dân khiến dư luận hoài nghi có sự 'tiếp tay' của chính quyền. Càng bức xúc hơn khi chính quyền huyện Bắc Hà bao biện rằng đó là 'tạo điều kiện cho doanh nghiệp'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật VN, nguồn bài: http://baophapluat.vn/dan-sinh/lao-cai-ai-tiep-tay-cho-doanh-nghiep-ngang-nhien-trien-khai-du-an-khi-chua-du-thu-tuc-phap-ly-454567.html

Dự án Thủy điện Bảo Nhai 2

Dự án thủy điện Bảo Nhai 2 được UBND tỉnh Lào Cai quyết định chấp thuận cho Công ty CP xây dựng & thương mại 299 đầu tư theo Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 04/10/2018. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này vẫn chưa hoàn thiện thủ tục để được thuê đất thực hiện dự án. Mặt khác, theo kết quả đo đạc, kiểm tra thực tế thì hiện tại quỹ đất quy hoạch dự án Thủy điện Bảo Nhai 2 lại có phần diện tích đất chồng lấn ranh giới với dự án thủy điện do Công ty CP Thủy điện Đông Nam Á Nậm Lúc làm chủ đầu tư.

Chủ đầu tư dự án đã tiến hành giải phóng mặt bằng khi chưa thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý

Theo Sở Xây dựng Lào Cai, do chưa phân định được ranh giới giữa Thủy điện Nậm Lúc và khu vực tiến hành xây dựng Thủy điện Bảo Nhai 2 nên phía Sở Tài Nguyên – Môi trường không cấp phép xây dựng cho Công ty CP thương mại 299 – chủ đầu tư Thủy điện Bảo Nhai 2

Cùng với đó, Sở cũng yêu cầu Công ty CP Thủy điện Đông Nam Á Nậm Lúc và Công ty CP Xây dựng & thương mại 299 phải giải quyết dứt điểm việc chồng lấn ranh giới. Hai doanh nghiệp phải có biên bản thống nhất và các hồ sơ có liên quan về Sở trước ngày 30/5/2019 .

Văn bản trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai về việc giải quyết vướng mắc quy hoạch Thủy điện Nậm Lúc và Thủy điện Bảo Nhai 2

Dù đang trong quá trình phải giải quyết việc chồng lấn ranh giới, cũng như chưa có đầy đủ giấy tờ thủ tục cấp phép, chưa được bàn giao đất từ phía Sở Tài nguyên – Môi trường nhưng Công ty CP Xây dựng & thương mại 299 đã ngang nhiên cho lấn chiếm đất của hàng chục hộ dân, tự ý san lấp mặt bằng. Việc này đã khiến nhiều người dân phản ứng gay gắt.

Khi chưa đầy đủ các thủ tục pháp lý để thực hiện dự án, Công ty CP Xây dựng & thương mại 299 đã ngang nhiên lấn chiếm đất của người dân và giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, những việc làm của phía doanh nghiệp này lại không hề bị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Dư luận đặt câu hỏi: Có hay không việc cơ quan chức năng cố tình làm ngơ “giúp sức” cho doanh nghiệp ngang nhiên coi thường luật pháp khi thi công khi dự án chưa có đầy đủ các thủ tục pháp lý?

Nhiều khu vực đã bị doanh nghiệp san lấp, giải phóng mặt bằng xong

Làm việc với ông Nguyễn Quốc Huy – Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai) để làm rõ việc liệu chính quyền địa phương có “bật đèn xanh” cho doanh nghiệp này hay không, PV Báo PLVN nhận được câu trả lời: “Không phải bật đèn xanh mà là tạo điều kiện cho doanh nghiệp”.

Luật Xây dựng năm 2014 quy định rõ: “Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.” Theo điểm c Khoản 5 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành vi xây dựng công trình không phép mà theo quy định phải có giấy phép: “Phạt tiền từ 30 triệu đồng tới 50 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng”. Rõ ràng, việc một dự án chưa có đầy đủ thủ tục pháp lý, chủ đầu tư đã ngang nhiên tiến hành giải phóng mặt bằng và lấn chiếm đất của người dân là trái với quy định của pháp luật, đồng thời sẽ rất dễ tạo ra tiền lệ xấu cho các doanh nghiệp khác hoạt động tại địa phương.

Một góc dự án đã giải phóng mặt bằng xong

Chúng ta đều biết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp là động thái đáng khích lệ nhằm mục đích thu hút đầu tư nhưng không thể trái với quy định của pháp luật và cũng không thể tạo điều kiện bằng mọi giá như việc làm của UBND huyện Bắc Hà "ưu ái" với Công ty CP Xây dựng và thương mại 299 trong trường hợp này. Dư luận và công luận đang bức xúc nghi vấn: Có hay không việc chính quyền địa phương đang “giúp sức” cho doanh nghiệp tiến hành san lấp mặt bằng sai quy định?

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Lê Dung

Tìm kiếm:✨

 • Công ty CP Xây dựng, San lấp, PLVN, Thủy điện Nậm Lúc, Thủ tục pháp lý, Dự án thủy điện, Bắc Hà, Tiếp tay, UBND tỉnh Lào Cai, Ngang nhiên, Bao biện, Lào Cai, Cấp phép, Lấn, Sở Tài Nguyên

Báo Tin Tức TTXVN: Làm rõ nguồn gốc 440 tấn hạt dẻ bị tạm giữ tại Lào Cai

Báo Tin Tức TTXVN: Làm rõ nguồn gốc 440 tấn hạt dẻ bị tạm giữ tại Lào Cai

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia), ngày 27/5, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 4481/VPCP-V.I gửi Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về việc kiểm tra, xử lý lô hàng 440 tấn hạt dẻ không rõ nguồn gốc tại tỉnh Lào Cai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ An ninh - Trật tự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tin Tức TTXVN, nguồn bài: http://baotintuc.vn/chong-buon-lau-hang-gia/lam-ro-nguon-goc-440-tan-hat-de-bi-tam-giu-tai-lao-cai-20190529174951177.htm

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh khẩn trương kiểm tra, xác minh nguồn gốc lô hàng 440 tấn hạt dẻ đang tạm giữ, làm rõ vi phạm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có) để xử lý theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo 389 Quốc gia kết quả trước ngày 1/8/2019.

Như tin đã đưa, trước đó, ngày 9/5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã nhận được thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về việc đường dây nóng của Ban nhận được phản ánh “Hiện nay, tại số 323 Khánh Yên, Phố Mới, thành phố Lào Cai, bên ngoài ghi Công ty Cổ phần Thương mại vận tải và Tư vấn kỹ thuật đang tập kết một số container bên trong có chứa một lượng hàng lớn là sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài, đối tượng lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất để thẩm lậu vào thị trường nội địa tiêu thụ”.

Ngay sau đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã chủ trì phối hợp với Cục Hải quan Lào Cai và các lực lượng chức năng (thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai) đến kiểm tra kho hàng. Tại đây, các lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện 16 container chứa 440 tấn hạt dẻ các loại, trên bao bì đều thể hiện nhãn hàng có xuất xứ từ nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện quản lý kho hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng, không có hợp đồng thuê kho và không xác định đúng cá nhân hay doanh nghiệp gửi hàng.

Hồng Ninh (TTXVN)

Tìm kiếm:✨

 • Hạt dẻ, Cục Hải quan Lào Cai, Hồng Ninh, Khánh Yên, Phố Mới, Phó thủ tướng thường trực, Kho hàng, Thẩm lậu, Hàng giả, Buôn lậu, Lô hàng, Gửi hàng, Lào Cai, Trương Hòa Bình, Lào Cai (thành phố)

Báo Hải Quan: Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xác minh, làm rõ vụ hơn 400 tấn hàng tại Lào Cai

Báo Hải Quan: Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xác minh, làm rõ vụ hơn 400 tấn hàng tại Lào Cai

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Lào Cai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc kiểm tra, xử lý lô hàng 440 tấn hạt dẻ không rõ nguồn gốc tại Lào Cai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://baohaiquan.vn/pho-thu-tuong-yeu-cau-khan-truong-xac-minh-lam-ro-vu-hon-400-tan-hang-tai-lao-cai-105683.html

Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra chi tiết hàng hóa.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Lào Cai chỉ đạo các lực lượng chức năng của tỉnh khẩn trương kiểm tra, xác minh nguồn gốc lô hàng 440 tấn hạt dẻ đang tạm giữ, làm rõ vi phạm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có) để xử lý theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia kết quả trước ngày 1/8/2019.

Như Báo Hải quan đã đưa tin, liên quan đến xử lý kho chứa hơn 400 tấn hàng có dấu hiệu thẩm lậu tại Lào Cai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai yêu cầu giao Công an tỉnh Lào Cai điều tra xác minh, điều tra vụ việc.

Được biết, ngày 13/5, Đội Quản lý thị trường số 1 đã gửi văn bản cho ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch Hội đồng kiêm Giám đốc Công ty CP Thương mại vật tư và tư vấn kỹ thuật, yêu cầu ông Hưng thông báo cho người gửi số hàng trên đến làm việc với Đội Quản lý thị trường số 1, chậm nhất vào ngày 14/5/2019. Tuy nhiên đến hết ngày 14/5 chưa có người đến nhận chủ sở hữu lô hàng trên.

Như Báo Hải quan đưa tin, đầu tháng 5/2019, đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia liên tục nhận được thông tin do người dân cung cấp về việc có nhiều lô hàng thuộc diện tạm nhập, tái xuất trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhưng không tái xuất mà thẩm lậu vào thị trường nội địa.

Những thông tin trên phù hợp với các nguồn tin mà Văn phòng Thường trực đã nắm được về hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hóa tại 7 tỉnh biên giới phía Bắc.

Để làm rõ các vấn đề trên, Văn phòng Thường trực đã thành lập tổ công tác tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh nội dung thông tin xác định hàng hóa hiện chứa trong kho của Công ty CP Thương mại vận tải và Tư vấn kỹ thuật và Công ty TNHH Huệ Minh (địa chỉ lô F19 khu công nghiệp Đồng Phố Mới, TP.Lào Cai).

Điều đáng nói, bên ngoài cổng kho có biển ghi Kho Ngoại quan nhưng thực chất đây không phải kho ngoại quan mà là kho chứa một lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu hàng tạm nhập, tái xuất thẩm lậu.

Cụ thể, ngày 8/5/2019, Văn phòng Thường trực đã có văn bản chuyển nội dung thông tin trên đến Cục Quản lý thị trường Lào Cai để chủ trì phối hợp với Cục Hải quan Lào Cai và các lực lượng chức năng (thuộc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai ) để kiểm tra, xử lý.

Trong các ngày từ 8/5 đến 11/5, Cục Quản lý thị trường Lào Cai phối hợp với Cục Hải quan Lào Cai và Công an TP. Lào Cai tiến hành kiểm tra phát hiện 16 container chứa hơn 440 tấn hạt dẻ các loại, trên bao bì đều thể hiện nhãn hàng có xuất xứ từ nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện kho không xuất trình được các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng, không có hợp đồng thuê kho và không xác định đúng cá nhân hay doanh nghiệp gửi hàng.

Quang Hùng

Tìm kiếm:✨

 • Cục Hải quan Lào Cai, Công ty TNHH Huệ Minh, Báo Hải quan đưa tin, Thẩm lậu, Hạt dẻ, Tạm nhập, TP.Lào Cai, Lê Ngọc Hưng, Phó thủ tướng thường trực, Lô hàng, Lào Cai, Quản lý thị trường, Công an tỉnh Lào Cai, Kho chứa, Có dấu hiệu

Báo Sao Pháp Luật: Những phiên chợ chỉ bán một món hàng duy nhất ở vùng cao Tây Bắc

Báo Sao Pháp Luật: Những phiên chợ chỉ bán một món hàng duy nhất ở vùng cao Tây Bắc

Chợ phiên ở vùng cao tỉnh Lào Cai mỗi tuần chỉ họp một lần. Khác với dưới xuôi, những phiên chợ vẫn giữ được vẻ nguyên sơ này chỉ bán một món hàng duy nhất, nét độc đáo này khiến du khách vô cùng thích thú.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Du lịch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Sao Pháp Luật, nguồn bài: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/nhung-phien-cho-chi-ban-mot-mon-hang-duy-nhat-o-vung-cao-tay-bac-3802/

Chợ trâu

Chợ trâu Bắc Hà, huyện Bắc Hà (Lào Cai) nổi tiếng khắp vùng Tây Bắc. Mỗi tuần chợ chỉ họp một lần vào ngày chủ nhật.

Phiên chợ độc đáo này được biết đến với cái tên là "sàn giao dịch trâu lớn nhất miền Bắc". Ngày chợ họp, có đến cả nghìn con trâu được bán ở chợ trên khu đất rộng hàng nghìn mét vuông.

Trâu được bán ở chợ được đưa về từ nhiều nơi khác nhau. Ngoài trâu Tây Bắc còn hội tụ cả trâu ở Nghệ An, Thanh Hóa. "Sàn giao dịch trâu" này không chỉ bán trâu phục vụ sản xuất nông nghiệp, mà bán trâu để giết thịt, trâu để trọi hay trâu để làm giống.

Chợ họp từ sáng sớm cho đến chiều. Mỗi con trâu có giá trị tiền khác nhau phụ thuộc vào độ tuổi, cân nặng hay phụ thuộc vào dáng, da, chân, mõm, sừng. Con trâu bán ở chợ trâu Bắc Hà rẻ cũng khoảng 20 triệu, cao lên đến 80 triệu đồng.

Chợ khuyển

Phiên chợ chó (khuyển) cũng họp vào sáng chủ nhật ở trung tâm huyện Bắc Hà. Cũng như chợ trâu, phiên chợ khuyển này chỉ bán một mặt hàng duy nhất là chó.

Người dân khắp vùng cao đem chó xuống chợ bán. Chó bán ở chợ chủ yếu là chó con để người dân mua về làm giống. Số khác bán chó để giết thịt hoặc làm cảnh.

Phiên chợ đặc biệt này họp trải dài dọc theo bờ sông. Đa số chó mang đến chợ bán đều là của các hộ dân. Để đưa được chó xuống chợ, người dân phải vận chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau, nhưng cũng có người dắt cho đi bộ đến chợ.

Một đàn chó con được bày bán ở chợ. Để chó không chạy lung tung khắp nơi, chủ nhân của đàn chó này đã dùng dây xích các con vật lại.

Chợ khuyển cũng họp từ sáng sớm và kết thúc vào trưa cùng ngày. Nét độc đáo của phiên chợ đặc biệt này vẫn được người dân vùng cao lưu giữ từ nhiều năm nay. Sự khác biệt này khiến nhiều du khách thích thú và tò mò.

Chợ chim

Ngay tại trung tâm huyện Bắc Hà (Lào Cai), có một khu chợ cũng độc đáo không kém chợ trâu và chợ khuyển, đó là chợ chim. Chợ chim là nơi giao lưu, mua bán của nhiều người có niềm đam mê nuôi chim.

Người bán mang đến chợ đủ các loại chim khác nhau của núi rừng Tây Bắc như: Chích chòe, sáo, khiếu, chào mào, đa đa...

Chim được bày bán ở chợ với đủ độ tuổi, từ chim non đến chim đã biết bay, biết hót. Tùy sở thích mỗi người mà lựa chọn cho mình một con chim ưng ý đem về nuôi

Chợ chim ngoài mua bán chim còn là nơi giao lưu của những người cùng niềm đam mê. Chim đem đến chợ còn để thi giọng hót, thi vẻ đẹp...

Người mua giao dịch đàn chim non với người bán. Chim non thường có giá từ 100 - 150 nghìn đồng. Chợ chim có quy mô nhỏ hơn chợ khuyển và chợ trâu nhưng cũng độc đáo không kém, nhiều du khách cũng vô cùng thích thú khi tham dự phiên chợ "có một không hai" này.

Chợ phong lan

Ngay giữa núi rừng Tây Bắc, ở Lào Cai có một phiên chợ đặc biệt chỉ bán toàn hoa phong lan. Chợ phong lan có cả trăm người bán, hàng nghìn người mua.

Chợ phong lan bán những loài phong lan đặc sắc của vùng cao Tây Bắc. Đây đều là những giò lan được người dân lấy từ trong rừng hoặc ươm trồng đưa đến chợ bán.

Tùy thuộc vào loại lan tự nhiên hay phong lan cấy ghép mà giá của mỗi giò lan được người bán "hét" giá khác nhau. Có giò lên đến hàng triệu, nhưng có giò chỉ đôi ba trăm nghìn khách cũng có thể sở hữu một giò lan Tây Bắc độc đáo.

Chợ phong lan luôn tấp nập người mua. Đa số những người yêu lan ở miền xuôi đều đến chợ lan lớn nhất Lào Cai này để chiêm ngắm, mua bán những giò lan ưa thích.

Ngoài những phiên chợ trên, chợ bán toàn món Thắng cố ở Bắc Hà cũng thu hút nhiều người với món ăn đặc sản này.

Với người dân vùng cao, thắng cố là món ăn không thể thiếu khi đến chợ. Cũng vì thế mà có cả một khu chợ chuyên bán món ăn nhiều người nhìn thấy đã "ái ngại" này.

Rượu Bắc Hà cũng là đặc sản của đồng bào vùng cao. Nhu cầu sử dụng, mua làm quà biếu món hàng này cũng rất cao. Vì thế, ở huyện Bắc Hà có cả một khu chợ chuyên bán rượu.

Rượu Bắc Hà được nấu bằng ngô, men lá, đặc biệt là có nồng độ cao. Đặc sản này được người dân mang ra tiếp khách, sử dụng trong những ngày lễ tết của đồng bào các dân tộc như: Mông, Dao, Tày, Nùng... ở Tây Bắc.

Nguồn Dantri

Tìm kiếm:✨

 • Bắc Hà, Vùng cao, Tấp nập, Chợ phiên, Chó, Mua bán, Lào Cai, Tây bắc, Dân tộc, Độc đáo, Chủ nhật, Đặc sắc, Tò mò, Rượu, Du khách